ทุกคนคงสงสัยใช่มัยครับว่าประกันสังคมมีประโยชน์อย่างไร และทำไมเราต้องมีประกันสังคมโดยเฉพาะคนที่ทำงานบริษัทต่างและอีกหลากหลายคำถามต่างๆนาๆของบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ทั้งนั้นล้วนมาจากการไม่เข้าใจในการทำประกันสังคมอย่างแท้จริง วันนี้เรามาเรียนรู้การทำประกันสังคมแบบเข้าใจง่ายๆเลยแล้วกัน ประกันสังคม คือกองทุนประกันสังคม โดยเกิดจากเงินสมทบทุนจำนวนหนึ่งของเงินเดือนลูกจ้าง (ผู้ประกันตน) และ เงินสมทบทุนจากบริษัทหรือสถานที่ประกอบการที่เราทำอยู่ หรือเรียกง่ายๆว่า (นายจ้าง)ของเรานั้นเอง

ซึ่งเงินสัดส่วนของเงินดังกล่าว คือหลักทรัพย์หรือหลักประกันของเราและนายจ้างนั้นเอง เงินส่วนดังกล่าวที่เราต้องเสียให้ประกันสังคมนั้นเราจะได้รับสิทธิอะไรบ้างและคุ้มครองหรือชดเชยเรื่องอะไรได้บ้าง มีหัวข้อหลักๆอยู่ 3 หัวข้อ คือ

(1).การประกันเรื่องสุขภาพ เช่นการเจ็บไขได้ป่วย อุบัติเหตุ

1.1 การเจ็บป่วยทั้งในและนอกเวลางานเราสามารถใช้บัตรประกันสังคมรักษาได้โดยได้ต้องสำรองเงินสด

1.2 การสูญเสียอวัยวะ การที่เราได้ประสบกับอุบัติเหตุจนต้องสูญเสียอวัยวะ ทางประกันสังคมก็จะช่วยเหลือจุลเจือครอบครับกับผู้ประกันตน

1.3 การคลอดบุตร ทางประกันสังคมก็จะมีเงินช่วยเหลือเรื่องของการคลอดบุตร

(2). ตกงาน ทางด้านประกันสังคมก็มีเงินช่วยเหลือจำนวนหนึ่งขึ้นอยู่กับสัดส่วนของฐานเงินเดือนโดยเฉลยโดยประมาณ 30%-50% ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางประกันสังคม และทางด้านประกันสังคมก็จะหางานกับกรมแรงงานให้เราอีกด้วย

(3) เงินบำเหน็จ หรือ เงินบำนาญ ถ้าหากผู้ประกันตนไม่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยถึงขันร้ายแรง ทางประกันสังคมยังมีเงินบำเหน็จ,บำนาญที่ทางผู้ประกันตนได้สมทบทุนเข้ามาโดยตลอด เงินส่วนดังกล่าวจะย้อนกลับมาเป็นเงินบำเหน็จ,บำนาญให้กับผู้เอาประกันสังคม ในช่วงอายุ 55 ปีหลังเกษียณ เพื่อเป็นเงินไว้ใช้ยามแก่ชราอีกด้วย

ทั้งนี้ในปัจจุบันทางสำนักงานประกันสังคม ได้มีมาตราคุ้มครองให้กับแรงงานนอกระบบ หรือ ที่เรียกกันง่ายๆว่า กลุ่มอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ชาวสวน ชาวไร ชาวนา ที่ไม่มีนายจ้างนั้นเอง ซึ่งจัดอยู่ในมาตรา 40 เรื่องการคุ้มครองเฉพาะเรื่อง การขาดรายได้ในการทำงาน เจ็บไขได้ป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีที่เสียชีวิต หรือ ชราภาพ ซึ่งในกรณีดังกล่าวเป็นการคุ้มครองของทางประกันสังคมในระยะแรกๆเท่านั้นและอยากให้ผู้เอาประกันสังคมมั่นใจได้ว่า ทางสำนักงานประกันสังคมจะดูแลและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

rgsergre68489